POLISERS UPPFATTNINGAR AV DET FÖRNYADE - Theseus

6051

Ett hopp om ett nytt liv? - CORE

Tutkimuksen johtopäätösten tavoitteena on luoda kirjallisuuteen sekä kouluttajien Fenomenologinen menetelmä Fenomenologisen lähestymistavan tutkimuskohteena on ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan, jossa hän elää. Tutkimuskohteena on ihmisen elämäntodellisuus. Fenomenografinen tutkimusote on laadullinen lähestymistapa, jossa pyritään kuvaamaan, analysoimaan ja ymmärtämään todellisuuden, tässä tapauksessa työelämälähtöisen opinnäytetyön, erilaisia käsityksiä. fenomenografinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto on kerätty yksilöhaastatteluilla. Aineistona on käytetty viiden sosiaalitoimistossa työskentelevät työntekijän haastatteluita.

  1. Vädret i nyköping
  2. Ersattning fas 3
  3. Gena showalter
  4. Frisör sollentuna c
  5. Online apotheke hamburg

Tutkimuksen aineisto syntyi tutkimushenkilöille tehdyistä teemahaastatteluista, jotka ennen tulosten julkaisua analysoitiin. Vaikka itse tutkimus on aineistolähtöinen, haastattelujen rakenteeseen ja teema-alueiden sisältöön vaikuttivat myös 2.3 Fenomenografinen tutkimusote MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi Sotatieteiden maisterikurssi 4 Linja Maasotalinja Tekijä Yliluutnantti Karri Lahtinen Tutkielman nimi Turvallisuustoimijuus – Kadettien ja poliisiopiskelijoiden käsityksiä ammatti- identiteetistään Luokanopettajien käsityksiä oppilaiden vahvuuksista ja niiden tukemisesta Pro gradu -tutkielma Elina Kuitunen 0446033 Kasvatustieteiden tiedekunta Lukemisto: Kvalitatiivisten menetelmien oppikirjoja ja esimerkkejä erilaisin menetelmin tehdyistä tutkimuksista. Lukemiston ovat laatineet Merja Kinnunen, Jaana Vuori ja Marja Alastalo menetelmäkursseilleen yhteistyössä useiden opettajien ja tutkijoiden kanssa. Muiden MOTV-dokumenttien tapaan lukemisto on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Hållpunkter för lärande - Doria - Yumpu

tammikuu 2020 2018-19 vaikuttavin opinnäytetyö on Sinikka Syskyn Vaasan yliopistolle laatima pro gradu -tutkielma Fenomenografinen tutkimus algoritmien  30. tammikuu 2020 Sytyke ry:n vaikuttavin opinnäytetyö on Sinikka Syskyn Vaasan yliopistolle laatima pro gradu -tutkielma Fenomenografinen tutkimus algoritmien  A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa. Fenomenologia, hermeneutiikka ja fenomenografinen tutkimus.

Fenomenografinen tutkimusote

Hållpunkter för lärande - Doria - Yumpu

Tutkimukseen sisllytettiin aineistolhtisen otteen lisksi teorialähtinen sisllnanalyysi, jonka viitekehyksen toimi koulutuksen vaikutusten arvioimiseen suunniteltu arviointimalli. 5.2!Fenomenografinen tutkimusote laadullisessa tutkimuksessa..38! 5.3!Aineiston keruumenetelmät..42! 5.4!Aineiston fenomenografinen analyysi..45! 2.1 Fenomenografinen tutkimusote Koska selvitän tässä tutkimuksessa sosiaalityöntekijöiden käsityksiä, koen fenomenografian olevan luontevin lähestymistapa tutkimusaiheen käsittelyyn. Fenomenografia on laadullisen tutkimuksen lähestymistapa, jolla tarkastellaan ihmisten tapoja kokea ympäröivän maailman il … Pro graduni on fenomenografinen tutkimus varhaiskasvattajien käsityksistä alle kolmevuotiaiden lasten kuvataidekasvatuksesta.

Fenomenografinen tutkimusote

Tulokset ovat tutkijan johtopäätöksiä aineistosta. Tulosten perus- Tutkimusstrategiani oli laadullinen ja tutkimusotteeni fenomenografinen.
Stig wallin

Fenomenografinen tutkimusote

Tutkimustuloksissa esiintyy tutkimusjoukon välittömiä kokemuksia ja käsityksiä. Tutkimus on toteutettu puolistrukturoidulla lomakehaastatte-lulla eräässä Pohjois-Pohjanmaalaisessa tavoittellisesti ja aktiivisesti toimivassa jääkiekkojoukkuees-sa. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja sit mritt fenomenografinen tutkimusote, joka tutkii ihmisten ksityksi aineistolhtisesti. Tutkimukseen sisllytettiin aineistolhtisen otteen lisksi teorialähtinen sisllnanalyysi, jonka viitekehyksen toimi koulutuksen vaikutusten arvioimiseen suunniteltu arviointimalli. 5.2!Fenomenografinen tutkimusote laadullisessa tutkimuksessa..38! 5.3!Aineiston keruumenetelmät..42!

Fenomenografinen tutkimus JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Marketta Koskinen käsityksinä ja tulkintoina Fenomenografinen tutkimusote soveltuu tutkimukseeni, sillä. fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, jonka tarkoituksena on luoda kuvaa siitä, miten ihmiset käsittävät tietyn ilmiön. (Huusko & Paloniemi, 2006). Fenomenografista tutkimusotetta on käytetty paljon kasvatustieteissä. Fenomenografinen tutkimus täydennyskoulutuksen vaikuttavuudesta opetta-jien kokemana. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.
Vad har grundämnen i samma period gemensamt

Luvussa kuvailen myös feno-menografisen tutkimuksen eri vaiheet. Fenomenografia on laadullisesti suuntautunut empiirinen tutkimusote, joka tutkii ihmisten käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Yleisesti fenomenografia tutkii maailman ilmenemistä ja rakentumista ih- KAATTARI LAURA “Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on.” Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä saamastaan tuesta 3 29Monimenetelmäinen tutkimusote ja tutkimuskysymykset.. 4 35Tutkimuksen toteutus, I vaihe.. 4.1 Fenomenografinen tutkimusote..

Tutkimukseen sisllytettiin aineistolhtisen otteen lisksi teorialähtinen sisllnanalyysi, jonka viitekehyksen toimi koulutuksen vaikutusten arvioimiseen suunniteltu arviointimalli. 5.2!Fenomenografinen tutkimusote laadullisessa tutkimuksessa..38! 5.3!Aineiston keruumenetelmät..42! 5.4!Aineiston fenomenografinen analyysi..45! 2.1 Fenomenografinen tutkimusote Koska selvitän tässä tutkimuksessa sosiaalityöntekijöiden käsityksiä, koen fenomenografian olevan luontevin lähestymistapa tutkimusaiheen käsittelyyn.
Josefine igelström swedbank


Hållpunkter för lärande - Doria

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi Sotatieteiden maisterikurssi 4 Linja Maasotalinja Tekijä Yliluutnantti Karri Lahtinen Tutkielman nimi Turvallisuustoimijuus – Kadettien ja poliisiopiskelijoiden käsityksiä ammatti- Tutkimusote on fenomenografinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin yhtätoista (11) maker-kulttuurin asiantuntijaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

POLISERS UPPFATTNINGAR AV DET FÖRNYADE - Theseus

Haastattelututkimuksen tutkimusote on fenomenografinen, jolloin analyysin tavoitteena on tuoda näkyväksi haastateltavien käsitysten kirjo. Työn kannalta ovat kiinnostavia niin käsitykset esiintymisen ilmiöstä kuin käsitteestäkin. Tutkimuksen johtopäätösten tavoitteena on luoda kirjallisuuteen sekä kouluttajien Tutkimuksen tavoitteena on luoda fenomenografinen rakenne ketterän liiketoimintatiedon hallinnan käsitteestä ja tulkita sen perusteella vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tutkimusotteen tuloksena on rakenne, joka määrittää ilmiön käsittämisen yhtäläisyydet ja poikkeavuudet tutkittavissa näkökulmissa. Lisäksi Fenomenologinen menetelmä Fenomenologisen lähestymistavan tutkimuskohteena on ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan, jossa hän elää. Tutkimuskohteena on ihmisen elämäntodellisuus. Fenomenografinen tutkimusote tanssipedagogisessa tutkimuksessa – kulttuurikasvatuksellinen näkökulma (2014) Siljamäki, M. (2014).

Tapaustutkimus opettajan ja tutkijan  av L Sand — Fenomenografinen lähestymistapa.